subscribe: Posts | Comments | Email

O nas

Statut

Statut Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie

Wstęp

Członkowie-założyciele działając w głębokim przekonaniu o konieczności podjęcia wspólnych inicjatyw, mających na celu poszerzenie kontaktów kulturalnych między narodami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy Polską a Rumunią oraz nawiązując w swojej działalności do tradycji Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego, działającego w okresie międzywojennym w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, postanawiają założyć Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie i zwane jest dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz – Kraków.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym lub takim samym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak wg wzorów ustalonych przez władze Towarzystwa z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7

Celem Towarzystwa jest:
a)rozwijanie, inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych, popularnonaukowych i popularyzatorskich oraz upowszechnianie ich rezultatów, dotyczących szeroko rozumianej wiedzy o kulturze, sztuce, turystyce, ochronie środowiska i innych aspektów życia kulturowego, społecznego i religijnego Rumunii w kontekście państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;
b)inspirowanie inicjatyw związanych ze aktywizacją stosunków, budowaniem wzajemnych relacji i lepszego poznania się społeczności Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-rumuńskich;
c)budowanie środowiska opiniotwórczego w formalnych relacjach pomiędzy społecznościami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza we wzajemnych relacjach polsko-rumuńskich;
d)integracja środowisk oraz ułatwianie kontaktów między ludźmi i instytucjami z różnych państw zainteresowanymi problematyką Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii;
e)przełamywanie uprzedzeń narodowościowych poprzez badanie i popularyzowanie wkładu poszczególnych grup narodowych, etnicznych, kulturowych i religijnych w kształtowanie wielokulturowego obrazu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;
f)gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji o kulturze, sztuce, turystyce i innych aspektach życia społecznego i religijnego w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii;
g)reprezentowanie członków Towarzystwa i ich opinii, potrzeb, interesów i praw, wynikających ze statutu Towarzystwa wobec społeczeństwa, władz oraz podmiotów prawnych w kraju i zagranicą.

§ 8

Cele Towarzystwa realizowane są przez:
a)prowadzenie działalności naukowej i naukowo-badawczej w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa;
b)prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji tematycznie związanych z celami Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności bibliotecznej i archiwalnej oraz tworzeniem tematycznych baz danych;
c)prowadzenie własnej działalności wydawniczej oraz współpraca z innymi wydawnictwami przy wydawaniu i rozpowszechnianiu publikacji związanych tematycznie z celami Towarzystwa;
d)prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej związanej z celami Towarzystwa,
e)współdziałanie przy opracowywaniu projektów przedsięwzięć związanych tematycznie z celami Towarzystwa i ich realizacji w kraju i za granicą;
f)współdziałanie z właściwymi władzami, uczelniami, instytucjami naukowymi, komitetami, towarzystwami, fundacjami oraz innymi osobami prawnymi w kraju i za granicą w zakresie dotyczącym działalności Towarzystwa;
g)organizowanie kongresów, konferencji i seminariów naukowych, promocji, odczytów, wystaw, wycieczek i pokazów;
h)fundowanie konkursów, nagród, stypendiów i staży związanych tematycznie z celami Towarzystwa;
i)ułatwianie zainteresowanym kontaktów, nauki języka rumuńskiego oraz prowadzenie prac translatorskich w zakresie języków Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;
j)dbałość o poziom wiedzy, etyki i kwalifikacji członków Towarzystwa, a także oddziaływanie w tym kierunku na społeczeństwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;
k)udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaną działalnością naukową oraz prezentowanie ich potrzeb na zewnątrz Towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, której zainteresowania zawodowe i prywatne bliskie są celom Towarzystwa, bez względu na obywatelstwo i narodowość.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków, na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej pozytywnie przez jednego członka Zarządu.

§ 12

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
a)korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu;
b)zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działania Towarzystwa;
c)udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
d)korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującym regulaminem;
e)działania zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i zainteresowaniami w klubach i sekcjach tematycznych;
f)korzystania z pomocy Towarzystwa we wszelkich działaniach zgodnych z celami statutowymi;
g)otrzymywania wydawnictw Towarzystwa po cenach ulgowych;
h)regularnego otrzymywania informacji o działaniach Towarzystwa;
i)posiadania legitymacji i odznaki Towarzystwa.

§ 13

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:
a)przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
b)aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
c)wykonywania przyjętych na siebie zadań związanych z działalnością Towarzystwa;
d)regularnego uiszczania składek członkowskich wg zasad ustalonych przez władze Towarzystwa.

§ 14

1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a)jednostronnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
b)skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich;
c)wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę utraty praw publicznych;
d)śmierci członka;
e)wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
2.Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta wskutek odwołania jest ostateczna.

§ 15

1.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa lub propagowania jego celów statutowych.
2.Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, natomiast zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
3.Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 16

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Towarzystwa i zadeklaruje wsparcie finansowe lub materialne.
2.Członkowie wspierający przyjmowani są na członków Towarzystwa na podstawie zaakceptowanej przez Zarząd pisemnej deklaracji.
3.Członek wspierający – osoba prawna – działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4.Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
5.Forma i wysokość składek członkowskich członków wspierających uzgadniana jest przez władzę członka wspierającego i Zarząd Towarzystwa.
6.Członkostwo wspierające ustaje na podstawie rezygnacji członka wspierającego lub uchwały Zarządu pozbawiającego członkostwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 17

1.Władzami Towarzystwa są:
a)Walne Zgromadzenie,
b)Zarząd,
c)Rada Towarzystwa
d)Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3.Uchwały władz Towarzystwa, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów – w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
4.Na zwolnione miejsca członków Władz Towarzystwa pochodzących z wyborów, Zarząd ma prawo włączenia nowych członków, jednak w liczbie nie większej niż jedna trzecia składu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
5.Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej.

Walne Zgromadzenie

§ 18

1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie członków zwoływane przez Zarząd Towarzystwa.
2.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie z głosami stanowiącymi oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.
3.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4.Miejsce, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, wysyłając do osób uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia, zawiadomienia wraz z porządkiem obrad.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)uchwalanie ogólnego programu działalności Towarzystwa;
b)wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
d)podejmowania uchwał w sprawie zmian statutu Towarzystwa oraz rozwiązania się Towarzystwa;
e)ustalanie wysokości składek członkowskich;
f)uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
g)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z Towarzystwa;
h)nadawanie godności członka honorowego.

§ 20

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na cztery lata.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a)z własnej inicjatywy na podstawie podjętej uchwały;
b)na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c)na pisemny wniosek przynajmniej jednej trzeciej aktualnej liczby członków Towarzystwa.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie do 60 dni od otrzymania żądania, wniosku albo podjęcia uchwały.
4.Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane.

Zarząd Towarzystwa

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:
a)reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c)ustalanie planów działalności Towarzystwa, jego budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
d)przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
e)powoływanie i odwoływanie dyrekcji Towarzystwa wyłonionej przez Zarząd spośród członków Towarzystwa lub osób zatrudnionych przez Zarząd. Dyrekcja odpowiedzialna jest przed Zarządem za bieżące kierowanie sprawami Towarzystwa. Członkowie Zarządu mogą wchodzić w skład dyrekcji;
f)zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa przy pomocy dyrekcji Towarzystwa;
g)kierowanie działalnością Towarzystwa przy pomocy dyrekcji Towarzystwa zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
h)występowanie do właściwych organów administracji państwowej z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez Towarzystwo koncesjowanej działalności gospodarczej;
i)wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa;
j)podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych krajowych lub zagranicznych organizacji o podobnym charakterze;
k)podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Towarzystwa.

§ 22

1.Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą Towarzystwa, działającą między kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami i odpowiedzialną przed nimi.
2.Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy do roku.
3.Praca Zarządu organizowana jest przez stale działającą dyrekcję Towarzystwa wg uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
4.Zarząd składa się z 3-7 członków i wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika. W przypadku składu większego niż 3 osoby, wybiera ze swojego składu również sekretarza.
5.Skład Zarządu musi być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy liczba jego członków jest mniejsza niż 3, a Zarząd nie włączył do swego składu nowych członków.

§ 23

1.Rada Towarzystwa ma charakter opiniodawczy i składa się z członków stowarzyszenia, powoływanych przez Zarząd za ich zgodą (nie więcej niż 15 osób).
2.Do kompetencji Rady Towarzystwa należy:
a)opiniowanie kierunków rozwoju długofalowej strategii Towarzystwa;
b)określanie zasad współpracy Towarzystwa z innymi organizacjami polskimi i zagranicznymi;
c)wyrażanie stanowiska Towarzystwa w ważnych sprawach dotyczących kontaktów polsko-rumuńskich.
3.Rada Towarzystwa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4.Uchwały Rady Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych.
5.Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Rady. W wypadku głosowania w trybie obiegowym należy sporządzić protokół z głosowania.
6.Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3.Skład Komisji Rewizyjnej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie, gdy liczba jej członków jest mniejsza od 3 osób.

§ 25

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa;
b)kontrola opłacania składek członkowskich i wykonywania zobowiązań i usług przez członków wspierających;
c)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną działalności Towarzystwa i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d)przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa i żądanie od Zarządu wyjaśnień.

§ 26

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przynajmniej raz w roku do przeprowadzenia kontroli całokształtu działalności Towarzystwa.
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 27

1.Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze, licencje i patenty oraz prawa na dobrach niematerialnych,
2.Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej oraz darowizn, zapisów i dotacji.
3.Towarzystwo może podejmować działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczy w całości na działalność statutową.

§ 28

1.Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagana jest uchwała zarządu. Potwierdza ją podpisem dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub skarbnik. W szczególnych przypadkach Zarząd może uchwałą upoważnić do tych czynności inne osoby.
2.W sytuacjach innych niż pkt. 1, dla ważności pism i innych dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub vice-prezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

1.Zmiana statutu lub rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.